6607913011_c9d7487513

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 1 Januari. – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) sukacita memaklumkan bahawa nama Waterfront Bandar Seri Begawan (BSB) ditukar menjadi Dermaga Diraja BSB.

Penukaran nama ini bermula hari ini.

Dermaga Diraja BSB mempunyai sejarahnya yang tersendiri sebagai Dermaga Kastam dan Eksais Diraja.

Pada tahun 1951, Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam II berangkat ke Tanah Suci bagi menunaikan Fardu Haji melalui tambatan atau Dermaga Kastam Brunei ketika itu.

Dermaga Diraja ini telah mencatatkan pelbagai sejarah antaranya acara lumba perahu yang disebut ‘Berjanuari’ pada masa dahulu yang disertai oleh Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien.

Sementara itu, pada 22 Januari 2012, semasa Regatta Brunei Darussalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyertai perlumbaan perahu.

 

Tempat ini juga pernah menerima keberangkatan kerabat diraja dan pembesar-pembesar negara luar negeri termasuk Duchess of Kent, tempat para jemaah haji Negara Brunei Darussalam bertolak dan tiba serta digunakan sebagai pelabuhan keluar masuk penumpang dan barangan import dan eksport melalui laut.

Advertisements

ALHAMDULILLAH, kitani seharusnya mensyukuri rahmat dan nikmat yang telah Allah Subhanahu Wata’ala kepada kitani yang bernaung di bawah bumi Brunei Darussalam ini. Kitani sudah berada pada penghujung tahun dan sepanjang tahun kitani telah menyaksikan pelbagai peristiwa yang berlaku. Kitani juga telah banyak memainkan peranan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Begitu juga dalam menangani isu-isu serantau dan antarabangsa terutamanya yang menjurus pada kestabilan dan kesejahteraan melalui penglibatan kitani dalam pertubuhanpertubuhan serantau dan antarabangsa.

Esuk Kitani akan memasuki tahun 2013. Dalam hal ini, kitani perlu bersedia dalam menghadapi cabaran atau komitmen yang telus serta tanggungjawab yang akan digalas apatah lagi pada tahun 2013 negara kitani akan menjadi tuan rumah pada Sidang Kemuncak ASEAN. Setentunya pelbagai persediaan rapi telah dan sedang dirancang supaya perjalanan sidang ini akan berjalan lancar.

Dalam hal ini, industri pelancongan ke negara ini akan meningkatkan ekonomi negara bahkan juga integrasi sosial dan keharmonian. Secara tidak langsung destinasi pelancongan ini akan dapat mempromosikan negara kitani di peta dunia dan setentunya negara kitani akan lebih dikenali dan digalati. Inilah masanya kitani melaksanakan peranan sebagai rakyat dan penduduk di negara ini untuk meningkatkan taraf dan imej negara kitani sebagai sebuah negara yang aman dan sejahtera di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Kitani percaya dan memahami bahawa arus dan gaya hidup baru yang berkonsepkan globalisasi dan kemodenan memaksa kitani untuk bertindak dengan lebih bijak, inovasi, kreatif dan aktif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kemajuan yang semakin pantas berkembang.

Ledakan teknologi maklumat apatah lagi semuanya terletak di hujung jari menjadikan skop dunia ini semakin dekat dan pantas. Dengan menekan punat sahaja kitani sudah dapat memperolehi pelbagai ilmu dan maklumat dari seluruh dunia. Inilah yang seharusnya kitani pelajari supaya anak bangsa kitani dapat seiring bergerak pantas dan maju dengan rakyat di negara-negara lain.

Kitani perlu memperhebatkan rancanganrancangan di samping cetusan idea yang canggih untuk kemajuan negara, meningkatkan ekonomi negara, meluaskan tahap dan piawaian pendidikan anak bangsa serta pembangunan belia syumul yang cemerlang.

Keseimbangan antara nilai-nilai luhur dan kemajuan teknologi perlu diwujudkan dalam menghadapi tahun-tahun akan datang yang dinamik dan serba moden. Anjakan paradigma untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang bersedia menghadapi cabaran masa depan adalah satu kemestian. Usaha perlu dilipatgandakan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut kerana jika kitani lalai, kitani akan ketinggalan dan inilah yang perlu kitani elakkan.

Selamat Tahun Baru Masehi 2013.

Bonus-2

Negara Brunei Darussalam, Khamis, 27 Disember. – Para penjawat awam di negara ini mula menerima bonus berserta gaji bulanan mereka hari ini.

Pemberian bonus merupakan terima kasih dan penghargaan kerajaan kepada warga Perkhidmatan Awam yang sentiasa menyumbangkan bakti serta usaha mereka selama ini yang bertungkus lumus dalam apa jua pekerjaan, di samping memberikan galakan supaya lebih berusaha lagi dalam mempertingkatkan mutu kerja dengan memberikan perkhidmatan yang lebih berkualiti.

Bonus tahunan kebiasaannya dibayar pada akhir bulan Januari setiap tahun telah pun diubah pembayarannya sebulan lebih awal iaitu pada akhir bulan Disember setiap tahun.

Perubahan pembayaran bonus yang juga diselajurkan dengan gaji bulanan tersebut telah pun dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena Hari Keputeraan baginda yang ke-61 tahun pada hari Ahad, 30 Jamadilakhir 1428 / 15 Julai 2007 di Balai Singgahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman.

Kadar pembayaran bonus kepada penjawat awam akan dibuat mengikut kadar peratus daripada pembayaran yang ditetapkan dalam perenggan 6.5 pada Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil: 14/1984 bertarikh 4 Julai 1984 iaitu menurut kategori penilaian prestasi keseluruhannya selaras dengan yang tercatat dalam borang penilaian prestasi pegawai dan kakitangan.

Namun, bonus bukan sekadar wang yang diterima tetapi dari sudut motivasi kerja, bonus adalah rangsangan para penjawat awam untuk terus menikmati keinginan bekerja.

Pemberian bonus juga akan membolehkan ibu bapa membuat persediaan yang bersesuaian bagi musim persekolahan yang baru bagi anak-anak mereka pada awal tahun.

Seperti kelaziman, pemberian bonus, setentunya mesin-mesin ATM di kesemua lokasi akan menjadi tumpuan yang menyebabkan kesesakan jalan raya dan pusat membeli-belah.

Menteri Kewangan Kedua di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim semasa menjelaskan dalam Permesyuaratan Pertama Dari Musim Permesyuaratan Kelapan Majlis Mesyuarat Negara (MMN) pada 6 Mac lalu, pemberian bonus ini walaupun meliputi semua peringkat namun ianya lebih ditumpukan untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah yang mana Bahagian III dan ke bawah diberikan sebanyak 1.5 bulan gaji. Bonus ini merupakan tambahan pendapatan kira-kira 12.5 peratus sebulan bagi bahagian tersebut. Untuk menampung bonus ini kerajaan telah menyediakan kira-kira BND135.5 juta setiap tahun.

Sehubungan dengan itu, bonus yang dikurniakan ini akan dimanfaatkan dengan pelbagai guna oleh orang awam yang menerimanya lebih-lebih lagi keperluan yang begitu penting.

Jabatan Peguam Negara memaklumkan bahawa atas Titah Perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, baginda telah memperkenankan bagi pindaan Akta Kebankrapan (Penggal 67) berkuat kuasa pada 4 Disember 2012.

Antara pindaan utama yang dibuat ke atas Akta Kebankrapan melibatkan peningkatan had hutang oleh penghutang kepada pemiutang yang mengemukakan rayuan daripada BND500 hingga BND10,000, pelepasan kebankrapan melalui sijil selagi ia selepas tiga tahun sejak tarikh bermulanya kebankrapan dan hutang tidak melebihi BND100,000 dan kesannya selepas pelepasan serta kuasa pemegang amanah untuk mengarahkan Pengawal Imigresen untuk mengimpaun dan menahan pasport orang yang bankrap, sijil pengenalan atau dokumen perjalanan untuk menghalangnya daripada meninggalkan Negara Brunei Darussalam.

Pindaan itu juga memperlihatkan pengenaan sejumlah tanggungjawab ke atas orang yang muflis, menyerahkan semua harta di bawah miliknya, buku-buku dan kertas dan sebagainya kepada pemegang amanah atau wakil peribadi dan juga Kerajaan Negara Brunei Darussalam untuk menyertai perjanjian dengan Malaysia dan Singapura bagi pengiktirafan oleh setiap kerajaan terhadap pegawai yang dilantik mengenai kebangkrapan oleh kerajaan lain, dengan sebab bahawa jika seseorang itu dikenakan muflis di Malaysia atau Singapura harta orang yang muflis yang berada di Negara Brunei Darussalam akan diberikan kepada Pegawai yang rasmi dilantik oleh Kerajaan Malaysia dan Singapura dan semua mahkamah di Negara Brunei Darussalam hendaklah mengiktiraf jawatan Pegawai yang dilantik rasmi ke atas harta berkenaan.

Pindaan diusahakan oleh Jawatankuasa mengenai Kajian Pentadbiran dan Pengurusan Rangka Kerja Perundangan berkaitan dengan Kebankrapan dan Rejim ketidakmampuan Bayar yang dipengerusikan Yang Arif Dato Paduka Haji Hairolarni bin Haji Abd. Majid dengan kerjasama erat daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Perdana Menteri, Kehakiman, Jabatan Peguam Negara dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jawatankuasa ini ditubuhkan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tahun 2008 untuk mengkaji semula undang-undang kebankrapan yang sedia ada dan untuk meningkatkan keseimbangan dan melindungi hak kedua-dua pemiutang dan penghutang.

cincin suasa

Cincin Suasa haram dipakai oleh orang laki-laki Islam

ORANG lelaki sunat memakai cincin daripada perak kerana Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memakainya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, bahawasanya beliau berkata: Maksudnya : “Cincin Nabi Shallallahu ‘alahi wasallam seluruhnya diperbuat daripada perak, batu matanya pun daripada perak.” – (Hadits riwayat Abu Daud).

Selain cincin dari pada perak ini dipakai orang lelaki, cincin emassuasa juga masih menjadi kegemaran sebahagian yang lain. Persoalannya bolehkah orang lelaki memakai cincin suasa ini?

Ramai orang lelaki beranggapan bahawa memakai cincin suasa tidak haram, kerana cincin suasa ini tidak lagi dianggap seperti cincin emas tulin sebagaimana yang diharamkan.

Perlu diingat bahawa cincin emas itu haram dipakai oleh orang lelaki, sama ada emas yang ada pada cincin itu sedikit ataupun banyak. Tidak kira sama ada melalui proses penyalutan (plating) seperti cincin gold plated dan proses pengaloian bahan emas bersama bahan yang lain seperti cincin suasa.

Pengharaman ini jelas sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib Radhiallahu ‘anhu:

Maksudnya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang aku daripada memakai cincin emas.” – (Hadits riwayat Muslim).

Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengibaratkan seseorang yang memakai cincin emas itu adalah seperti meletakkan bara api Neraka ke tangannya sendiri sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas Radhiallahu ‘anhuma menyebutkan bahawa Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wasallam telah melihat sebentuk cincin emas di tangan seorang lelaki, lalu Baginda mencabutnya dan melontarkannya sambil bersabda :

Maksudnya : “(Adakah) seseorang daripada kamu sengaja (mahu) mengambil bara api daripada neraka lalu meletakkannya (api itu) di tangannya.” – (Hadits riwayat Muslim).

Nash pengharaman emas bagi orang lelaki sama ada sedikit ataupun banyak disebutkan oleh Imam an-Nawawi Rahimahullah dalam kitab al-Majmu’ :

Ertinya : “Ulama dalam mazhab kita (mazhab Syafi’i) juga sepakat mengharamkan pemakaiannya (emas) sama ada sedikit atau banyak sebagaimana telah disebutkan oleh penyusun (kitab al-Muhadzdzab, Imam asy-Syiradzi Rahimahullah). Sekiranya cincin itu diperbuat daripada perak dan padanya terdapat sebutir logam yang diperbuat daripada emas ataupun sebentuk cincin (yang diperbuat daripada emas) haram ia digunakan secara sepakat para ulama.’ – (Kitab al-Majmu’ : 1/383).

Allahyarham Yang Dimuliakan Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Awang Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz menyebutkan dalam fatwa beliau : “Haram atas lelaki memakai barang-barang kemas daripada emas suasa kerana emas suasa itu suatu logam yang terjadi daripada emas dan suasa.”

Berkata ulama : “Kerana warna yang ada pada suasa itu warna kuning, sekalipun sedikit pada pandangan padanya, tetapi warna kuning itu tiada sepenuhnya bahkan warna kuning bercampur dan bersulam dengan warna merah dan ada khuyala’ pada memakai suasa seperti ada khuyala’ pada memakai emas.”

Dari itu jelaslah bahawa cincin emas suasa adalah haram dipakai oleh orang lelaki kerana terdapat padanya emas walaupun sedikit.

WALLAHU’ALAM

hijrah 1434

HIJRAH merupakan peristiwa penting dalam sejarah perkembangan Islam. Sesungguhnya hijrah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah satu peristiwa sejarah yang amat penting dalam perkembangan dan penyebaran Islam di pelusuk dunia.
Hijrah dari segi bahasa berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Hijrah juga bermakna berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan. Ini bermakna hijrah bererti berpindah atau berubah. Oleh kerana itu, hijrah adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, menuju keindahan, ataupun meninggalkan sesuatu hal yang tidak baik dan segera melakukan hal lain yang lebih mulia.

Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahawasanya tiada lagi hijrah setelah penaklukan Mekah sebagaimana hadits daripada Aishah Radhiallahuanha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang maksudnya:

“Tidak ada hijrah selepas pembukaan (Mekah,) tetapi jihad dan niat (yang baik.) Apabila kamu disuruh bersiap sedia, maka bersedialah.”

Berdasarkan hadis di atas, tidak dapat dinafikan lagi bahawa dalam konteks hari ini tiada lagi corak penghijrahan seumpama yang dilalui oleh Rasullullah dan para sahabat. Islam kini tidak lagi menuntut umatnya supaya berhijrah secara hissiyah ataupun dalam kata lain perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain sepertimana yang dilakukan Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat lebih 1,400 tahun yang lalu. Ini bukanlah suatu kemestian lagi pada zaman ini kecuali apabila negeri yang kita diami tidak lagi aman dan tidak memberikan kebebasan kepada kita untuk mengabdi diri kepada Allah SubhanahuWata’ala. Lalu bagaimanakah cara kita agar boleh memperoleh pahala dan kedudukan hijrah dalam zaman global ini?

Peristiwa Hijrah bukan sahaja meninggalkan sejarah untuk dikenang dan dirayakan, malah membawa iktibar dan pengajaran yang cukup bermakna dalam arus cabaran kehidupan masa kini. Dari hadis tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperluaskan maksud dan konsep hijrah dengan menyatakan niat dan kesediaan berjihad untuk Islam juga dianggap sebagai salah satu cabang hijrah. Apa yang tinggal bagi umat muslimin pada zaman ini adalah jalan untuk memperoleh fadhilat-fadhilat hijrah tersebut iaitu dengan jihad dan niat yang soleh dan baik pada setiap perkara.

Para Muslimin dewasa ini juga mampu memperolehi darjat dan kedudukan hijrah yang sama dengan melakukan hijrah ma’nawiyyah. Walaupun hijrah ini berbeza daripada hijrah Rasul akan tetapi prinsipnya tetap memiliki persamaan. Penghijrahan baginda Rasul Shallallahu ‘alaihi wassalam itu sendiri adalah awal dari tekad perubahan. Hijrah itu bukan sahaja perpindahan tempat namun ianya lebih penting kerana hijrah ini adalah perpindahan karakter daripada sifat-sifat yang buruk menuju kepada sifat-sifat yang lebih baik dan nilai-nilai Islamiah sama ada dalam aspek aqidah, ibadah, akhlak, pemikiran, pergaulan, cara hidup dan aspek-aspek yang lain. Penghijrahan itu memberi ruang yang lebih luas merangkumi kepada pelaksanaan ajaran Islam yang menyeluruh baik dari aspek aqidah, syariat dan akhlak serta kaitannya kepada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sekitar.

Jika hari ini akhlak, ibadah dan iman kita meningkat dan lebih baik daripada hari-hari kemarin, kita sudah dikatakan melakukan hijrah. Oleh kerana itu hakikat hijrah yang sebenarnya adalah apa yang disebut dengan hijrah ma’nawiyyah, iaitu hijrah dalam erti meninggalkan segala bentuk yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala sepertimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam:

“Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah.” – (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

Jadi sesiapapun yang menjauhi setiap larangan Allah dan mengerjakan segala perintah-Nya, mereka akan memperoleh darjat yang sama dengan darjat orang yang berhijrah. Hijrah ini adalah wajib hukumnya bagi setiap diri yang mengaku Muslim. Tidak hanya itu, hijrah juga adalah bukti kesungguhan dan keteguhan iman daripada seorang mukmin sejati kepada Khaliqnya.

Maka konsep hijrah itu tidaklah terikat oleh ruang dan waktu. Hijrah itu sifatnya berterusan dan istiqamah (konsisten) menerusi usaha membersihkan sifat mazmumah (keji) dan melazimkan diri dengan sifat mahmudah (terpuji) serta meningkatkan jati diri sepertimana hadits Rasullullah yang bermaksud:

“Hijrah tidak akan terhenti sehingga ruang taubat terhenti dan taubat tidak akan terhenti sehinggalah matahari terbit dari barat.”

Dalam konteks ini, umat Islam perlu sentiasa bermuhasabah dan berusaha memperbaiki diri serta kehidupan. Jika usaha ini dapat dilaksanakan secara berterusan dan memberikan impak positif, ia memberi gambaran bahawa pengertian hijrah berjaya dihayati dalam kehidupan seharian. Ia merupakan aspek penting yang perlu ditekankan bagi menggapai kemajuan mengikut acuan berlandaskan syariat Islam. Muslim yang mendapatkan kemuliaan serta kemenangan hakiki adalah seorang Muslim yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah sepertimana hal yang ditegaskan oleh Allah dalam Surah At Taubah ayat 20 yang tafsir-Nya :

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.”

Oleh itu, hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lalu dapat digunakan untuk memimpin generasi manusia pada masa ini dan masa akan datang supaya tidak lari lebih jauh daripada ajaran-ajaran Islam yang sebenar serta seimbang dengan kemodenan cara hidup yang sedia ada. Pengisian hijrah ke arah kehidupan yang lebih Islamik sekali gus akan merubah konsepsi masyarakat bukan Islam tentang cara hidup Islam yang sebenar yang berlandaskan syara’ dan apa yang penting, kita hendaklah mengambil semangat hijrah itu untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita seharian.

Justeru itu, kedatangan tahun baru hijrah bererti usia kita juga semakin meningkat dan ia juga merupakan peringatan agar kita sentiasa berubah ke arah kebaikan. Namun demikian, konsep hijrah tetap berterusan dalam kalangan umat Islam dan ia tidak bermakna perubahan itu berlaku hanya ketika perubahan tahun baru hijrah. Ia tidak hanya statik kepada penghijrahan dari satu tempat ke destinasi yang lain sahaja bahkan ia mempunyai pengertian yang lebih luas dan menyeluruh mencakupi semua aspek kehidupan.

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Pegawai-Pegawai Daerah dan Pengerusi-Pengerusi Lembaga Bandaran telah mengarahkan semua premis perniagaan dan pejabat, pusat-pusat hiburan, rekreasi dan sukan, termasuk pawagam dan padang permainan, gerai / tamu, pasar dan gedung-gedung perniagaan di bawah kawalan Pegawai-Pegawai Daerah dan Pengerusi-Pengerusi Lembaga Bandaran hendaklah ditutup pada hari-hari Jumaat mulai pukul 12.00 tengah hari hingga 2.00 petang, berkuat kuasa pada 2 November 2012.

Arahan tersebut sebagai menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dalam titah perutusan sempena Hari Raya Aidiladha Tahun 1433 Hijrah bersamaan 2012 Masihi yang disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Brunei 25 Oktober 2012 lepas.

“Dengan hormatnya, sukacita pada menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dalam titah perutusan sempena Hari Raya Aidiladha Tahun 1433 Hijrah bersamaan 2012 Masihi yang disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Brunei pada hari Khamis malam Jumaat, 10 Zulhijah 1433 Hijrah bersamaan 25 Oktober 2012 Masihi, antaranya menitahkan semua premis perniagaan “bisaitah ditutup buat sementara waktu, sehingga selesai menunaikan Sembahyang Fardu Jumaat iaitu sebagai salah satu contoh paling tepat lagi mustahak untuk disegerakan dalam perkara membaiki imej bandar dan malah negara seluruhnya,” menurut siaran akhbar tersebut.

Dalam perutusan titah baginda selain untuk memelihara kesucian negara atau bandar kita daripada segala macam bentuk mungkar, penutupan ini akan memberikan imej yang baik dan indah (yakni imej keislaman) sesuai dengan sifatnya selaku bumi MIB atau bumi Negara Zikir.

Penutupan ini, juga selain ia sendiri berunsur imej, ia juga akan mampu untuk mengubati penyakit kuai-libai sesetengah kalangan pemuda atau belia di pusat-pusat membeli belah atau di kaki-kaki lima, sedang orang-orang Islam lain sudah pun berada di masjid atau sedang bergerak ke masjid. Tidakkah, jika perkara ini dibiarkan sehingga berpanjangan, akan mencemarkan imej negara dan malah imej Islam sendiri.

Selamat Pengantin Diraja

Posted: September 22, 2012 in Artikal, Berita
Tags: ,

ESOK hari Ahad, tanggal 23 September 2012 merupakan Hari Kemuncak bagi Istiadat Perkahwinan Diraja apabila Istiadat Bersanding Pengantin Diraja antara YangTeramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dan Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr. Haji Mohd. Yakub akan berlangsung dengan penuh adat istiadat di Balai Singgahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman.
Tarikh yang penuh sejarah itu nanti memang telah dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam. Kerana selain dari sebagai kenangan dan ristaan zaman-berzaman ianya juga melambangkan kekayaan Adat Istiadat Diraja yang perlu diketahui oleh generasi akan datang.

Alhamdulillah, acara yang sudah berjalan sejak hari Ahad, 16 September lalu itu telah dimulakan dengan Istiadat Bersuruh Diraja dan diikuti dengan Majlis Istiadat Membuka Gendang Jaga-Jaga pada 17 September; Majlis Istiadat Menerima Tanda Diraja pada 18 September; Majlis Istiadat Berbedak Pengantin Diraja di Istana Nurul Iman pada 19 September dan pada hari Khamis, 20 September dikuti dengan Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja yang berlangsung di Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, di ibu negara.

Upacara bersejarah itu nanti bukan sahaja menjadi kenangan dan ristaan rakyat dan penduduk negara ini, tetapi juga akan dapat disaksikan dengan kehadiran para tetamu daripada luar negara yang akan diundang khas bagi sama-sama menyaksikan Istiadat Perkahwinan Diraja Negara Brunei Darussalam, di samping liputan pelbagai media tempatan dan luar negara, yang sudah setentunya akan dapat mengenalkan kepada masyarakat luar bahawa Negara Brunei Darussalam memang kaya dengan adat budayanya tersendiri sejak turun-temurun dan tetap utuh dipelihara walaupun dipengaruhi arus modenisasi tetapi terus dipertahankan dengan menjadikan Islam sebagai rujukan.

Sempena dengan Istiadat Perkahwinan Diraja ini, pelbagai majlis keraian disediakan dan dipersembahkan bagi menyerikan lagi suasana, seperti Istiadat Berjaga-Jaga yang berlansung di Istana Nurul Iman dan rumah kediaman Pengantin Diraja Laki-Laki di Kampung Beribi, yang mana istiadat tersebut diisikan dengan aktiviti keagamaan.

Manakala Jawatankuasa Istiadat Perkahwinan Diraja juga telah menyediakan acara persembahan kebudayaan di Kawasan Letak Kereta berhadapan dengan Bangunan Alat-Alat Kebersan Diraja dan Kawasan Waterfront di ibu negara, antaranya persembahan lagu-lagu Perkahwinan Diraja dan Lagu-Lagu Tradisional, Persembahan Keagamaan, Persembahan Purih Pancir Negara, Pertandingan Tausyeh, Pertandingan Hadrah Sekolah-Sekolah, Peraduan Pantun Bermukun, Pertandingan Nasyid, Persembahan Seni Budaya, Persembahan Pentarama dan lain-lain persembahan yang disembahkan oleh pelbagai peringkat masyarakat di negara ini termasuklah dari Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, pasukan-pasukan beruniform, Majlis Perundingan Kampung, Persatuan-Persatuan, jabatan-jabatan Kerajaan dan lain-lain pihak yang sama-sama memberigakan suasana Istiadat Perkahwinan Diraja.

Bagi sama-sama memberigakankan Istiadat Perkahwinan Diraja itu, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri selaku Jawatankuasa Penerbitan dan Penerangan juga telah menyediakan laman rasmi Istiadat Perkahwinan Diraja melalui ‘www.royalwedding.information.gov.bn,’ yang disediakan setiap hari termasuk maklumat dan berita-berita berkaitan istiadat tersebut bermula 16 September 2012 yang lalu.

Sebagai rakyat dan penduduk yang bernaung di Negara Brunei Darussalam, yang kaya dengan adat istiadat dan budaya yang berlandaskan Melayu Islam Beraja (MIB) ini, sama-samalah kita mendoakan dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran, mudah-mudahan kedua-dua mempelai diraja dilimpahi Allah Subahanahu Wata’ala dengan kebahagiaan hingga ke akhir hayat, Amin!.

Profile: Royal Wedding

Posted: September 20, 2012 in Artikal, Orang
Tags: ,

Her Royal Highness Princess Hajah Hafizah Sururul Bolkiah

Her Royal Highness Princess Hajah Hafizah Sururul Bolkiah is the fifth child and fourth daughter of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam and Her Majesty Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.

Her Royal Highness Princess Hajah Hafizah was born on March 12, 1980 and started her formal education at International School in 1984.

Her Royal Highness showed strong dedication in her studies, and continued her secondary education at Paduka Seri Begawan Sultan Science College.

In 1993, HRH passed her BJCE and in June 1995 achieved excellence in GCE ‘O’ Level. HRH continued her studies at Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah.

HRH achieved Second Class Upper in Bachelor of Business Administration from Universiti Brunei Darussalam in 2002.

After graduation, HRH worked for the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam at the Ministry of Finance.

In religious aspects, HRH completed Khatam Al-Quran with HRH’s sister, HRH Princess Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah and HRH Princess ‘Azemah Ni’matul Bolkiah in a ceremony at the Istana Nurul Iman on March 21, 1996.

Among HRH’s friends, HRH has proven to be a student with a truly pleasant and polite personality, dedicated and friendly. HRH has always shown a high degree of respect towards her teachers.

HRH is also much loved and admired by her peers.

 

Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr Hj Mohd Yakub

Pengiran Haji Muhammad Ruzaini was born on January 18, 1983. He is the second of five siblings in the family of Dr Hj Mohd Yakub bin Pengiran Hj Othman and Dayang Hajah Zainon binti Dato Paduka Haji Elias.

His eldest brother is Pengiran Muhammad Afizan, a businessman. His siblings include Dayangku Dr Amalina, Medical Officer, Ministry of Health; Dayangku Amal Aqilah, Legal Officer at the Ministry of Finance; and Awangku Muhammad Tarmizi, studying at University of Coventry, England.

He went to PGGMB School and later studied at St Andrew’s School until 1996.

Pengiran Haji Muhammad Ruzaini obtained a Certi-ficate of Higher Education in Economics, University of Surrey in 2003 and Bachelor of Arts Degree with Honours in Economics, University of Coventry, England in 2005.

His working career began with the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam at the Civil Aviation Department, Ministry of Communications in 2006 as Marketing Officer and since 2009, he has been holding the post of Special Duties Officer at the Economics and Financial Development and Planning Division, Prime Minister’s Office (JPM) until now.

Pengiran Haji Muhammad Ruzaini has participated in a number of meetings and courses, among which include a Working Visit to Civil Authority, Singapore and Malaysian Civil Aviation Department, Conference on ‘Maximising Non-Aviation Revenue for Airports’ in Singapore, Conference on ‘Achieving World Class Service Culture’ at the IPA and ‘Maximising Non-Aeronautical Revenue’ for Airports in Malaysia and several others.

During his duties at the Civil Aviation Department, Pengiran Haji Muhammad Ruzaini was also posted as Liaison Officer for the 6th Asean Telmin, Telsom Working Groups Meeting, Head of Secretariat for Communication Committee, Brunei International Airport, and Secretary to the Working Committee of Customer Day at the Civil Aviation Dept, Members of the Committee for Arrival and Departure (Airport), Royal Wedding Ceremonies of Her Royal Highness Princess Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah and others.

While at Prime Minister’s Office, Pengiran Haji Muhammad Ruzaini attended various meetings, including the 16th AFA Conference in Brunei, APEC – ‘Enforcing Contract, Ease of Doing Business’ in Korea, ‘Perfecting Key Performance Indicators’, ‘Asean-OECD Investment Policy Conference’ and the 19th Asean Summit, Bali.

Pengiran Haji Muhammad Ruzaini was elected as a committee member of the ‘Task Force Prime Minister’s Corporation’ in 2009.

He had also held various other posts including Member of Secretariat for Foreign Direct Investment, Secretariat to handle issues pertaining to delay in payment to improve government income receipts and enhance Global Competitive Index (GCI).

Courtesy of Borneo Bulletin – September 19, 2012

Selamat Pengantin Diraja

Posted: September 18, 2012 in Makluman